16 augustus 2023

KNHS stapt uit Sectorraad Paarden

De KNHS heeft besloten uit de Sectorraad Paarden (SRP) te stappen. Door de ontwikkelingen binnen de SRP voelt de KNHS de urgentie om zelf meer de regie in handen te nemen voor de paardensport belangrijke thema’s.

“Als KNHS willen wij ons zo sterk mogelijk maken voor een voortvarende en effectieve aanpak van de voor de paardensport (wedstrijdsport en recreatie) belangrijke thema’s en dossiers, met als belangrijkste onderwerp paardenwelzijn”, laten zij weten. “Wij zijn hierbij groot voorstander van een sectorale aanpak en willen ons daar onverminderd voor blijven inzetten. Tegelijkertijd concluderen wij dat in de huidige opzet en functioneren van de SRP dit niet goed van de grond komt. De KNHS heeft daarom het dringende voorstel aan de dragende organisaties gedaan om zaken op zo kort mogelijke termijn ten goede te keren.”

Voor de KNHS zijn de volgende punten daarvoor van essentieel belang:

  1. Paardenwelzijn staat voorop
  2. Strategie, planning en uitvoering zijn in lijn met elkaar, adhoc werken wordt voorkomen
  3. Sterke lobby richting politiek, waarbij synergie wordt gecreëerd vanuit diverse dragende organisaties
  4. Evenwichtige verdeling van thema’s en dossiers
  5. Objectieve onderbouwing van voorstellen, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderzoek daar waar mogelijk
  6. Governance en financieel beleid zijn op orde

De KNHS heeft helaas geconcludeerd dat er binnen het huidige SRP-bestuur onvoldoende draagvlak en urgentie is voor bovenstaande verbeterpunten. Daarom stapt de KNHS uit de SRP en voelt de KNHS de urgentie om in het belang van de eigen achterban en de Nederlandse paardensport te versnellen op de thema’s Paardenwelzijn & Diergezondheid, Duurzame innovatie & sportontwikkeling en Lobby & Publieke opinie.

Dit doen ze onder andere door in te zetten op een krachtige lobby in Den Haag op de voor de paardensport belangrijke thema’s. Daarnaast innoveert de KNHS hand in hand met de eigen (jeugdige) achterban en de wetenschap de paardensport dusdanig dat deze als eigentijds en paardvriendelijk wordt beschouwd.

De KNHS blijft in overleg met de sectorpartijen en vaker en meer inhoudelijk met FNRS en KWPN, over de gezamenlijke thema’s die voor de totale sector van belang zijn.

Bron: KNHS