15 juni 2016

Verslag menforum 8 juni 2016

Bij de start van het menforum heeft het forum zich ten doel gesteld om een visie uit te werken over de toekomst van onze sport. Ieder district heeft een klankbordgroep geformeerd met leden uit de praktijk die de ervaringen en wensen uit het veld rechtstreeks in het menforum brengen. Op deze wijze heeft het menforum de optimale aansluiting met de dagelijkse praktijk.

Het wedstrijdlandschap van de nationale competitie (klasse 4) is de laatste jaren sterk veranderd. Veel deelnemers hebben de richting van de internationale wedstrijden gekozen en het aantal klasse 4 wedstrijden is te beperkt voor een goede competitie. Hiervoor is een herstructurering van de SMW klassen noodzakelijk om een attractief aanbod van wedstrijden te krijgen voor alle niveaus. Door het aantal klassen terug te brengen is er een ruimer deelnemersveld en voor organisaties beschikbaar en zijn er meer varianten mogelijk om een dagprogramma samen te stellen. Hierbij blijft het uitgangspunt dat er geen verzwarende eisen komen voor de bestaande breedtesport rubrieken (klasse 1-3).

Eind maart heeft het menforum samen met deze klankbordgroepen en de bondscoach gebrainstormd over wat er leeft bij onze sporters. Welke kansen zien we voor de toekomst van onze sport en op welke maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van het dierenwelzijn moeten we ons op voorbereiden. Diverse thema’s zijn de ingebracht en bediscussieerd.

Tijdens de forumvergadering van 8 juni is een aantal thema’s nader besproken en geprioriteerd. Onder andere zijn de volgende thema’s besproken:

Op dit moment is de moeilijkheidsgraad voor de beginnende wedstrijdmenner in de L-vaardigheid en de klasse 1 te hoog. Er is onvoldoende opbouw in de vaardigheidsparcoursen passend bij de klassen. De zwaarte van het parcours zal worden afgestemd op het opleidingsniveau van paard en menner. Dit zal in 2016 verder uitgewerkt worden en in 2017 geïmplementeerd worden.

Er is op dit moment ook geen opbouw, naar opleiding van menner en paard, in het aantal marathonhindernissen die gereden worden in de verschillende klassen. Een beginnende menner rijdt evenveel hindernissen en doorgangen als een ervaren menner. Een passende methode zal in 2016 nader uitgewerkt worden. Hierbij wordt ook gekeken naar ervaring die in het buitenland is opgedaan.De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt uiteraard ook voor de discipline mennen. Er zal voor de districten een jeugdbegeleidingsplan opgesteld worden. Het idee is dat dit deze heel open en toegankelijk begint, waar alle jeugdleden uit het district aan bijvoorbeeld jeugdmendagen kunnen deelnemen. Deze jeugdmendagen zijn al succesvol in een aantal districten. Op deze jeugdmendagen kunnen de jeugdtalenten gescout worden die de mogelijkheid krijgen om in aanmerking te komen voor district trainingen. Vanuit deze trainingen ontstaat dan weer door middel van scouting een doorstroom voor het Perspectieventeam. (nadere uitwerking 2016, implementatie 2016/2017).

De ervaring leert dat er regelmatig diverse wedstrijden in een regio in het zelfde weekend worden georganiseerd. Vaak is onwetendheid tussen organisaties hiervan de reden. Hiervoor wordt een landelijke SWM kalender ingesteld. Dit geeft organisaties beter inzicht waar en wanneer wedstrijden georganiseerd worden. Hierbij komt de mogelijkheid om hun eigen datum zorgvuldig te kiezen en komt er een meer uitgebalanceerde wedstrijdkalender, waar de organisatoren en zeker de sport bij gebaat is! Deze kalender wordt eind 2016 beschikbaar gesteld.

Voor de diverse opleidingen en bijscholingen van de verschillende officials en instructeurs wordt een strategisch opleidingsplan uitgewerkt in 2016. (implementatie opleidingsplan 2017).

Deze denkrichtingen met betrekking tot de doorontwikkeling en stimulering van de sport zijn ook besproken in de Technische Commissie (o.a. bondscoaches) en zij staan achter de door het forum voorgestelde denkrichtingen en ondersteunen dit van harte.

De volgende vergadering van het menforum is gepland op 27 september.

Bron: KNHS